கணக்கை உருவாக்கு


"கணக்கை உருவாக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் Reuters க்கு ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்
பயன்பாட்டு விதிகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கை .
இந்தப் பயிற்சியின் ஸ்பான்சர் Meta ஆகும். நீங்கள் வழங்கும் அனைத்துத் தகவலும் பொருத்தமான சந்தைகளில் Meta இன் ஊடகவியல் சார்ந்த கருவிகள் மற்றும் பயிற்சி வாய்ப்புகள் தொடர்பான எதிர்காலக் கல்வியை செயல்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக Metaகுடன் பகிரப்படலாம்.