ගිණුම තනන්න


"ගිණුම නිර්මාණය කරන්න" ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබ Reuters ට එකඟ වේ
භාවිත නියම සහ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය .
Meta මෙම පාඨමාලාවේ අනුග්‍රාහකයා ය. අදාළ වෙළඳපල තුළ Meta විසින් පුවත්පත් කලාවට විශේෂිත වූ මෙවලම් සහ පුහුණු අවස්ථා පිළිබඳව අනාගතයේ දී අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා ඔබ සපයන සියලු තොරතුරු Meta සමඟ බෙදා ගත හැකි ය.