ගිණුම තනන්න


මෙම කොටුව සලකුණු කිරීමෙන්, ඔබ පුවත්, සිදුවීම්, යාවත්කාලීන, සහ ප්‍රවර්ධන ඊමේල් ඇතුළුව, Meta වෙතින් අලෙවිකරණය සම්බන්ධ විද්‍යුත් සන්නිවේදනයන් ලබා ගැනීමට එකඟ වේ. ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට සහ මේවායින් දායකත්වයෙන් ඉවත් වීමට හැකි ය, උදාහරණයක් ලෙස අපගේ ඊමේලයෙහි ඇතුළත් දායකත්වයෙන් ඉවත් වීමේ සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් මෙසේ කළ හැකි ය. Meta ඔබේ දත්ත හසුරුවන ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ දත්ත ප්‍රතිපත්තිය කියවන්න.